SBO De Trapeze

SBO De Trapeze
Speciaal basisonderwijs
voor kinderen van 4-13 jaar.

SBO De Trapeze
Dinkelstraat 4
2025 PH Haarlem
T. 023 - 5380359
info@sbodetrapeze.nl

Puzzeltijd! SBO De Trapeze

Optimaal Speciaal

De overheid heeft voor de kinderen die een REC 4 indicatie hebben en in het (speciaal) basisonderwijs zitten Leerling Gebonden Financiering mogelijk gemaakt, dit wordt een “rugzak” genoemd. Deze kinderen hebben meestal een autisme verwante stoornis of AD(H)D. De school moet van dit geld (vaak specifieke) zorg bieden.De Trapeze heeft deze zorg vormgegeven in het Optimaal Speciaal project.
In samenspraak met ouder(s) van deze rugzakkinderen worden de specifieke behoeften bekeken en hebben we het onderstaande kunnen realiseren


De Jong-leer-groep
Binnen de school hebben we een jong-leer-groep. Dit is niet een vaste groep kinderen, maar de benaming voor de ruimte waarin extra zorg voor rugzakleerlingen geboden wordt. Die zorg bestaat uit het volgende:

- Time out: Kinderen maken van deze mogelijkheid gebruik wanneer zij   behoefte hebben aan een rust moment. Soms zijn ze even erg boos, verdrietig of onrustig. De leerkracht geeft het kind een pasje waarmee hij of zij (al dan niet begeleid) naar de time out groep mag. Het kan ook zijn dat het kind zelf aangeeft dat hij een time out nodig heeft.

In de jong-leer-groep wordt hij/zij opgevangen door Lianne Ruurda, zij is fulltime jongleerkracht. Wanneer zij andere bezigheden heeft, is José Poel of een andere leerkracht in deze groep  aanwezig. Het kind krijgt de mogelijkheid om tot rust te komen. Daarna zal er naar het kind geluisterd worden. De jongleerkracht zal in overleg met de leerkracht bepalen wat het vervolg moet zijn. Meestal gaat het kind weer terug naar de klas. De leerkracht is verantwoordelijk voor terugkoppeling naar ouders of medeleerlingen.

- Extra begeleiding: Binnen de jong-leer-groep zijn er een aantal momenten per week ook kinderen bezig met taal of rekenen. Deze kinderen hebben intensievere begeleiding bij hun werk. Vaak is dit nodig vanwege leerstoornissen als NLD of aandachtsproblemen.

- Individuele therapie: Wanneer een kind vaardigheden moet leren die op sociaal emotioneel gebied liggen en het lukt niet binnen de groep om hieraan te werken is er een mogelijkheid tot een kortdurende individuele therapie. José Poel geeft deze therapie. Na een aantal individuele momenten zal er altijd een terugkoppeling naar de klas plaatsvinden.

- Jong-lunch-groep: Er zijn kinderen voor wie het overblijven in de klas veel energie kost. Voor die kinderen is er een mogelijkheid om een of meerdere keren per week tussen de middag in de jongleergroep te komen. De kinderen eten samen met een klein groepje. Het spelen na het eten gebeurt binnen of buiten in afgescheiden ruimte. Er is tijdens deze opvang extra begeleiding die de kinderen stimuleren tot (samen)spel.


LGF coördinator

Onze collega Marja Boesenkool, is verbonden aan het project Optimaal Speciaal als LGF-coördinator. Zij heeft regelmatig overleg met een coach van REC-4. Samen met de intern begeleiders en de directeur is er regelmatig overleg waarbij beleidszaken en ontwikkelingen op de voet worden gevolgd.

Marja coördineert het aanvragen van de rugzakjes en heeft hierbij intensief contact met de betrokken ouders en het REC-4.
Marja coördineert de zorg die er van het rugzakgeld wordt geboden. Zij werkt handelingsgericht in samenspraak met de ouder(s) en de verschillende disciplines die de zorg vorm geven.

 Zij zal de doorgaande lijn t.a.v. het onderwijs binnen De Trapeze voor deze specifieke groep nauwlettend in de gaten houden.

SOVA theater

Vanaf augustus 2008 geeft  José  Poel kleine groepjes leerlingen van SBO De Trapeze, iedere week  een sovatraining in de Jongleergroep.

Tijdens de sovatraining wordt veel gebruik gemaakt van technieken uit het improvisatietheater.

Behalve het feit dat improvisatietoneel heel veel lachen, bewegen en het uitleven van je fantasieën is, heeft het ook een duidelijke functie voor het vergroten van de taalvaardigheden en het versterken van de sociaal en emotionele vaardigheden.

We beginnen en eindigen elke les hetzelfde, dit geeft de kinderen houvast en duidelijkheid.

Bij binnenkomst geeft iedere leerling ons beiden een hand en wenst ons met stevig stemgeluid en duidelijk oogcontact, “goedemorgen”  voordat ze gaan zitten in de halve kring. Het afscheid verloopt op dezelfde manier waarbij ze vaak een compliment van onze kant in ontvangst nemen.

Tijdens de sova training maken we gebruik van verschillende pictogrammen die duidelijkheid bieden voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Als een leerling wat meer begeleiding nodig heeft dan proberen we, na toestemming van het Begeleidings Team en in samenspraak met ouders een aantal individuele sovatrainingen voor deze leerling  in te roosteren.