Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MR

De medezeggenschapsraad komt meerdere keren per jaar bijeen en denkt mee over allerlei beleidszaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de schoolgids en in de nieuwsbrief. In de Wet Medezeggenschap ligt vast over welke onderwerpen de MR inspraak- of adviesrecht heeft. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die samen alle ouders en het onderwijspersoneel vertegenwoordigen. Bij de MR-vergaderingen is een lid van de directie als gesprekspartner aanwezig. Ouders kunnen terecht bij MR-leden om zaken die het onderwijs aangaan onder de aandacht te brengen. De MR maakt verslag van besproken schoolzaken openbaar. U kunt de MR via SchouderCom bereiken.

De huidige MR-leden zijn:

Wouter Weeda - ouder, kind in groep Oranje

Sylvia Terreehorst - ouder, kind in groep Oranje

Inge Verbruggen - leerkracht

Joke van leeuwen - leerkracht


De Trapeze maakt onderdeel uit van Stichting Salomo, waarbij 16 protestants-christelijke scholen uit de regio Zuid-Kennemerland zijn aangesloten. Medezeggenschap op centraal niveau is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit 12 leden. Voor meer informatie: www.salomoscholen.nl